Search form

Éxodo 34:9

9pa yit'esh:

—¡Na Lhcaanvacle! ¡Na Lhcaanvacle! Ca yijô'taja ti lhascaôvjôycheshi ti jaycum'ajulh, pa shtatanôycheelh napuque nivacle. Yijô' ti uj ti ninatcajôyshaysha'ne napuque nivacle, taj ti avômjatelhch'eyam nava yisasch'eclelh shi' pa niysa', pa acu'melhyijulh nan lhjunash ti achifaselhyish.