Search form

Éxodo 39

1Pava vat'uyjatshiyis chiyashtilhch'e t'ajuya pa vatcumjayash yiey pa is'ôcji lhtôvash chiyisnatesh pa sivôclôclhayeech yaca shi' pa sivôclôclhayeech yacutinilh shi' pa yuc. Chiyisnatesh shta pa t'uyjatshiy t'ajuya pa Aarón, yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha pa Moisês.

2Vooy ti yisnatesh lhpa vatfatatsivoque pa yinesh pa clesanilh cojiyaj, pa sivôclôclhayeech yaca shi' pa yacutinilh shi' pa yuc nôquee pa niycôtaj. 3Pa yiclôneshch'e pava clasimch'esha'ne clesanlhiy cojiyas, pavan yit'ovosshisha'nejop lhniyjôyesh pa jaspa yashtilhesh pava yinesh pa sivôclôclhayeech yaca, pa yinesh shta pa yacutinilh shi' pa yuc nôquee shta pa niycôtaj. 4Pa yinesh shta lhpa vatfatatsivoque pava napu' lhavtesesh t'ajuya pava napu' chishamnee lhavtes. 5Pa lhnucfat'esh lhpa vatfatatsivoque ti chivanijôtjatesh, pa lhech lhfanishesh shta ti yinesh pa clesanilh cojiyaj pa sivôclôclhayeech yaca, shi' pa sivôclôclhayeech yacutinilh shi' pa yuc, nôquee shta pa niycôtaj yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha pa Moisês.

6Pava isis utes lhey Cornalina yinesh pa lhavôjqu'e clesanilh cojiyaj. Vooy pava lheyis papi Israel lhcles chiyi'sesh'e jan lhjunash lhpa vatcaniscôte. 7Pa nijooylha ti yinesh pa Bezaleel pava lhavtes lhpa vat'otivoque jaspa chinaychavalheshch'e papi lhcles pa Israel yiey pan t'ônasheshem pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha pa Moisês.

8Lhpa vat'otivoque chiyisnateshjop shta pa clasimch'e chiyinesh jan lhjunash pa yiesh lhpa vatfatatsivoque: pa clesanilh cojiyaj pa sivôclôclhayeech yaca, pa sivôclôclhayeech yacutinilh, shi' pa yuc nôquee shta pa niycôtaj. 9Chinachajesh'apee pa lhjuc'ach'evatjulh shta, pa veintidos centímetros pa lhavjôych'e. 10Chiyinesh pava yichatjulheshch'e utes lhasnôyjes: pa vatjutsa' lhnôyishesh yiesh lhpa utej rubí, lhpa crisólito shi' lhpa esmeralda; 11pa napu'eshch'e lhnôyish yiesh lhpa utej granate, lhpa zafiro shi' lhpa jade; 12pa pu'janeshch'e lhnôyish yiesh lhpa utej jacinto, lhpa ágata shi' lhpa amatista; 13pa yichatjulheshch'e lhnôyish yiesh lhpa utej topacio, lhpa cornalina shi' lhpa jaspe. Pava lhech utes chiyinesh pa lhavôjqu'e pa clesanilh cojiyaj, 14Pava lhech napu'nôjesh napu'yama pat'ajôôj, t'ajôôjjulh pava lheyis papi lhcles pa Israel. Ve'lhee ts'ivee ti yi'shi' pava lheyis pat'ajôôj papi napu'nôjesh napu'yama lhcles pa Israel.

15Pa chiyisnateshjop pava lhavtes lhpa vat'otivoque tô'lha pa clesanilh cojiyaj tsi'sha, chiypatacliyanch'esha'ne pava lhavtes. 16Chiyinesh shta pava napu' lhacfeyesh clesanlhiy cojiyaj shi' shta pava napu' chamashisha'ne tô'lha pa clesanilh cojiyaj; pa chiyuyjatsham pava chamashisha'ne pava napu' lhavtesesh pa chishamnee lhpa vat'otivoque, 17pava lhavtes clesanlhiy cojiyas chiyinesh pava chamashisha'ne. 18Pava yôj'esha'ne pava lhavtes chiyinesh pava napu' lhacfeyesh pa yiyitsjat pava napu' lhnôôcfajates lhpa vatfatatsivoque ti yie' t'ajuyish. 19Pa yisnatesh shta pava napu' chamashisha'ne clesanlhiy cojiyas pa yinesh pa shichaam lhpa vat'otivoque yiey pa yôj'esha'ne pa yamjulh lhpa vatfatatsivoque. 20Pa yisnateshjop shta pava napu' chamashisha'ne clesanlhiy cojiyas pa yan'e' pa t'ajuyesh'e pava lhnôôcfajates lhpa vatfatatsivoque, taj ti pa shichaam yiey pa chiyashtilh'ech'e yiey pa yôj'e' pa vatanucfat'esh lhpa vatfatatsivoque. 21Pa lhechesh pa yamjatjulh pava chamashisha'ne tô'lha lhpa vat'otivoque pava chamashisha'ne tô'lha lhpa vatfatatsivoque pa yuyjatch'e pa lhavut'esh yaca, ca jaspa niyit'e lhpa vat'otivoque'esh pa lhnucfat'esh lhpa vatfatatsivoque jaspa tanca nicatsônvatc'oya, yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha pa Moisês. 22Lhacôm'a pa tc'a'sham pa lhavuyit'esh lhpa vatfatatsivoque chiyashtilhesh'e pa sivôclôclhayeech yaca. 23Pa lhavôjqu'e pa chiysej'esham yiey pa lhcachivat'eshi chinachajesh'apee jan lhanfanash lhpa vat'ôclôvoque'esh pa tinôj jaspa tanca nic'asch'e. 24Yiisiyanesh pa lhavôjqu'e pa lhavuyit'esh lhjunashjulh pava aacjiyuc lhay lhey granadas pa sivôclôclhayeech yaca, shi' pa sivôclôclhayeech yacutinilh shi' pa yuc nôquee pa niycôtaj. 25Yisnatesh shta pava tôsec pa clesanilh cojiyaj tsi'sha pa yiney ts'ivee lhcaavjuc pava lhey granadas pa yamjatjop lhacôm'a pava lhech pa lhavôjqu'e 26pa lhavuyit t'ajuya pa is'ôcji lhtôvash: yinesh lhpa ve'lha tôse' ve'lha shta pa lhey granada, pa lhech lhfanishesh shta pav'elh tôsec shi' pav'elh lhey granada, yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha pa Moisês.

27Pava vat'uyjatshiyisesh pa niycôtaj t'ajuya pa Aarón shi' papi lhcles yisnatshem pa ve'lha lhavo'esh ti yashtilhch'e, 28lhech lhfanishesh shta pa vatôc'ôcle shi' pa lhatjôjiyesh shi' pava vatvayjascheyesh pa niycôtaj; 29pa vatanucfat'esh pa niycôtaj pa sivôclôclhayeech yaca shi' pa sivôclôclhayeech yacutinilh shi' pa yuc pa yiesh pa lhavôjqu'e ti chiy'isiyanesh yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha pa Moisês.

30Yisnatesh shta pa clasimch'e clesanilh cojiyaj tsi'sha chiyvenchatesh ti vatasinôc lhavo'esh, pa lhech chiyanshi' lhpa vatcaniscôteesh, “Chiyvenchatesh pa Lhcaanvacle”. 31Pa nijooylha ti yinesh pa lhavut'esh pa sivôclôclhayeech yaca jaspa yinesh pa clasimch'e clesanilh cojiyaj pa yinesh pa chishamnee lhc'ôcleesh, yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha pa Moisês.

Vacalhesh ti chiyisnatesh pa is'ôcji lhtôvash

(Ex 35.10-19)

32Ti chiyisnatesh pa is'ôcji lhtôvash, pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvanelh'e pa Dios, yamey pa yôj'e' ti vacalhesh. Papi israelitas yivo'yeshch'e lhacôm'a ti yisnatesh yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha pa Moisês. 33Pa yijutem ts'ivee pa Moisês pa is'ôcji lhtôvash, pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, shi' lhacôm'a pava t'ajuya: pava lhnavaniyesh, pava yeclôy t'iyas, pava t'ajuya ti chiychaaj, pava jpôychiyteyesh shi' pava lhafoclesh, 34pa chiyan'apee pava t'ôjechey pava tashishtas chiyu'jam pa yucshi, pa chiyan'apee pava tnôjichey clasimch'esha'ne, shi' pa sivôclôclhayeech chiych'anesh'apee lhpa yeclônilh, 35lhpa vatcaqueclitôshi yeclônilh yich'e' pava chiyvatpeya'esh shi' pava t'ajuya ti chiychaaj shi' pa lhap'oot. 36Pa vattsaccunjavat shi' lhacôm'a pava t'ajuya, shi' lhpa yucuve chiyvenchatesh pa Lhcaanvacle, 37lhpa t'ajuya ti chiytseclô'lhey tô'lha pa clesanilh cojiyaj tsi'sha, shi' pava lhavitôtas —pavan ve'lha chitôlhesh'e ti chiylhôney—, shi' shta lhacôm'a pava t'ajuya; pa lhape' t'ajuya ti chiytujatey. 38Pa vatcufayjavt'esh pa clesanilh cojiyaj, pa lhape' chiyvenchat, pa chiylhôn'e acôjqu'e pa lhniish, pa sivôclôclhayeech t'ajuya pa chiyuy'een pa Tsha'nuvo'esh ti Chiyvatvan'e, 39pa vatcufayjavat'esh pa clesanilh yucch'e, shi' pava s'chatitanilhesh pa clesanilh yucch'e, pava t'ajuya ti chiychaaj shi' lhacôm'a pava t'ajuya, pa uj titech shi' pa lhch'ito', 40pava sivôclôclhayjey yichjop pa clayôych'e shi' pava jpôychiytey shi' pava lhafoclesh, pa sivôclôclhayeech t'ajuya pa chiyuy'een pa clayôych'e, pava lhniyjôyesh shi' pava vantsemajch'e yiey pa clayôych'e, lhacôm'a pava t'ajuya ti chit'acumesh'een pa is'ôcji lhtôvash, pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, 41pava vat'uyjatshiyis chiyashtilhch'e t'ajuya ti chit'acum'een pa is'ôcji lhtôvash, lhpa vat'uyjatshiy chiytsôôtjatesh pa vatcasinôc Aarón shi' pava vat'uyjatshiyis t'ajuya papi lhcles ti vatcasinôclesh.

42Papi israelitas yisnatesh ts'ivee lhacôm'a yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha pa Moisês, 43meelh ti yivanesh pa Moisês papi lhech ti yivaclhitesh pava yisnatesh, pa t'alhemey pa is ca chinujumatsenesh.