Search form

Éxodo 39:14

14Pava lhech napu'nôjesh napu'yama pat'ajôôj, t'ajôôjjulh pava lheyis papi lhcles pa Israel. Ve'lhee ts'ivee ti yi'shi' pava lheyis pat'ajôôj papi napu'nôjesh napu'yama lhcles pa Israel.