Search form

Éxodo 39:29

29pa vatanucfat'esh pa niycôtaj pa sivôclôclhayeech yaca shi' pa sivôclôclhayeech yacutinilh shi' pa yuc pa yiesh pa lhavôjqu'e ti chiy'isiyanesh yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha pa Moisês.