Search form

Éxodo 39:40

40pava sivôclôclhayjey yichjop pa clayôych'e shi' pava jpôychiytey shi' pava lhafoclesh, pa sivôclôclhayeech t'ajuya pa chiyuy'een pa clayôych'e, pava lhniyjôyesh shi' pava vantsemajch'e yiey pa clayôych'e, lhacôm'a pava t'ajuya ti chit'acumesh'een pa is'ôcji lhtôvash, pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e,