Search form

Éxodo 39:5

5Pa lhnucfat'esh lhpa vatfatatsivoque ti chivanijôtjatesh, pa lhech lhfanishesh shta ti yinesh pa clesanilh cojiyaj pa sivôclôclhayeech yaca, shi' pa sivôclôclhayeech yacutinilh shi' pa yuc, nôquee shta pa niycôtaj yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha pa Moisês.