Search form

Éxodo 40

Chiy'isiyan pa is'ôcji lhtôvash

1Pa Lhcaanvacle nifaclem pa Moisês pa yit'esh:

2“Pa vatjutsa' nalhu pa vatjutsa' jive'cla tajulhey ca avaclhitch'e pa is'ôcji lhtôvash, Tsha'nuvo'esh ti Chivatvanelh'e pa Dios. 3Pa lhech an'e'ôcji lhpa vatcaqueclitôshi yeclônilh yich'e' pava chiyvatpeya'esh pa ap'ooj'e lhpa lhech pa sivôclôclhayeech. 4Pa an'ôcji shta pa vattsaccunjavat pa asclansha'ne jum pa vattsaccunjavat pa anesh ts'ivee shta pa t'ajuya pava itôtas. 5Pa an'apee pa vatcufayjavat'esh clesanilh cojiyaj pa chiylhônsham acôjqu'e pa lhniish yiey pa t'ajuyish'e lhpa vatcaqueclitôshi yeclônilh yich'e' pava chivatpeya'esh pa anesh shta pa sivôclôclhayeech yiey pa chiyuy'een pa is'ôcji lhtôvash. 6Pa an'apee pa vatcufayjavat'esh pava chiylhônsham yiey pa chiyuy'een pa is'ôcji lhtôvash pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e. 7Pa nanjooylha ca an'ôcji pa uj titech pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e shi' pa vatcufayjavat'esh pa apontesh shta pa yinôôt pa titech. 8Lhechesh pa avaclhitch'e pa yichjop pa clayôych'e pa an'e' shta pa sivôclôclhayeech yiey pa chiyuy'een pa clayôych'e.

9“Pa nanjooylha ca acumesh'e pa lhape' chiyvenchat, pa ôtsiy'ôcji pa is'ôcji lhtôvash shi' lhacôm'a pavan yi'ôcji. Nôque lhjunash pa chiyvenchat jayu lhacôm'a pava t'ajuya pa chiyit'esha jayu pa lhech pa is'ôcji. 10Pa ôtsiy'apee shta pa lhape' chiyvenchat pa vatcufayjavat'esh pava chiylhônsham shi' lhacôm'a pava t'ajuya. Nôque lhjunash pa avenchat jayu pa chiyit'esha jayu pa vatcufayjavat is'e'. 11Pa ôtsiy'apee shta pa uj titech shi' lhpa lhch'ito', nôque lhjunash pa avenchat jayu.

12“Pa nanjooylha ca acha'jey na Aarón shi' napi lhcles ca nôvjop na lhashi'esh na Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, pa anajayanesh pa yinôôt; 13Pa uyjatch'e shta na Aarón lha chiytsôôtjatesh t'uyjatshiy, pa nanjooylha ca ôtsiy'apee na lhape' ti chiyvenchat ti yicasinô'esh. 14Pa nanjooylha ca ashalhanita napi lhcles pa uyjatch'e nava vat'uyjatshiyis, 15pa ôtsiy'apee shta na lhape' napi lhech nan lhjunash na Aarón, pa jaspa yicasinôcleesh napi lhech. Nôque lhape' chiyôtsiy'apee napi lhech t'ajuya ca ya aj ca nivômesh ti t'acumesh'in ti vatcasinôclesh nôqueshch'e pava acloj nalhus.”

16Pa Moisês yisnatesh lhacôm'a yiey pan t'ônasheshem pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha. 17Nôque lhjunash ti tôlhesh'e pa napu'eyshi lhnincôp'esh ti tay'een ts'ivee pa Egipto, pa vatjutsa' nalhu pa vatjutsa' jive'cla ti yivaclhitch'e pa is'ôcji lhtôvash. 18Pa Moisês yivaclhitch'e pa is'ôcji lhtôvash pa yan'e' pava lhafoclesh ti yan'apee pava yeclôy t'iyas, ti yan'e' pava t'ajuya ti chiychaaj, ti yitsemaj pava jpôychiytey, 19yan'apee pa tsha'nuvo'esh pa is'ôcji lhtôvash pa yamjat'apee pa chishamnee pa tsha'nuvo, yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle. 20-21Pa nijooylha ti t'acum'e pa Moisês pava utes t'iyas yi'shi' pava vatyôjijates, pa yan'apee lhpa vatcaqueclitôshi yeclônilh yich'e' pava chivatpeya'esh; pa nijooylha ti yan'apee lhpa yeclônilh pava t'ajuya ti chiychaaj shi' pa lhap'oot yan'apee shta pa chishamnee pa yicha'jesh'ôcji pa is'ôcji lhtôvash; pa yich'an'apee pa uj sivôclôclhayeech pa yip'ooj'e shta lhpa vatcaqueclitôshi yeclônilh yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti tayôjijanesh.

22Pa nijooylha ti yan'ôcji pa vattsaccunjavat pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, yiey pan tavayshijop pa fchenaj pa is'ôcji lhtôvash, taj ti tavayfach'ee pa uj sivôclôclhayeech. 23Pava yi'apee pa vattsaccunjavat yisclanvatich'e jum ti yie' t'ajuyish pa Lhcaanvacle, yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti tayôjijanesh.

24Yan'ôcji shta pa t'ajuya pava itôtas pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, yan'e' pa t'ajuyish'e pa vattsaccunjavat yiey pa fiyatjulh pa is'ôcji lhtôvash, 25pa yitseclôlhey pava itôtas ti yie' t'ajuyish pa Lhcaanvacle, yiey pa t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti tayôjijanesh.

26Pa vatcufayjavat'esh pa clesanilh cojiyaj yan'ôcji shta pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, yiney t'ajuyish pa uj sivôclôclhayeech, 27pa yilhônsham pa acôjqu'e pa lhniish yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti tayôjijanesh.

28Pa nijooylha ti yan'e' pa Moisês pa sivôclôclhayeech pa chiyuy'een pa is'ôcji lhtôvash; 29pa nijooylha ti yan'e' pa vatcufayjavat'esh pava chiylhônsham yiey pa chiyuy'een pa is'ôcji lhtôvash pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, pa yilhônsham pa lhech pava vatcufayjatesesh vatôclôy shi' pava chiycôjiyan yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti tayôjijanesh.

30Pa yan'ôcji pa uj titech pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e shi' pa vatcufayjavat'esh, pa yipôntesh shta pa yinôôt pa titech t'ajuya ca chinvôômcôji. 31Pa lhech tôlhesh'e pa yinôôt pa Moisês shi' pa Aarón shi' papi lhcles pa jaspa yicle'shesha'ne ts'ivee pava lhpôcôtôy shi' pava lhafoc. 32Vômcôji'sha'neen ts'ivee ti yich'ôcjiin pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e shi' ti yijop'in ts'ivee pa vatcufayjavat yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha pa Moisês.

33Yôjesh'esha'ne ti yivaclhitesh pa Moisês pa yichjop pa clayôych'e yiey pa is'ôcji lhtôvash shi' pa vatcufayjavat'esh, yan'e' shta pa sivôclôclhayeech pa chiyuy'een pa clayôych'e.

Lhpa vôse' yi'apee pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e

(Nm 9.15-23)

Pa yivaclhitesh pa Moisês pan yisnatesh, 34lhpa vôse' yi'apee pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e shi' pa lhasnôycheyash pa Lhcaanvacle*xl* tif'ôcji pa is'ôcji lhtôvash. 35Pa Moisês sasemjop ca nôc'ôcji pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e lhayaash lhpa vôse' ti yi'apee pa lhech shi' pa lhasnôycheyash pa Lhcaanvacle tif'ôcji pa is'ôcji lhtôvash. 36Meelh ti netsham'apee lhpa vôse' pa is'ôcji lhtôvash pa netshamch'e papi israelitas yiey pa t'ichavat, pa yich'e' vatich'e shta pa lhnôyish, 37taj ti vooy ti nineetsham'apee lhpa vôse' pa tanca nineetshamch'e shta papi lhech yiey pa t'ichavat, pa tach'anjop ti netshaam lhpa vôse'. 38Pa tojey pa yam'e papi israelitas pa yivaney ts'ivee lhacôm'a lhpa vôse' tô'lha pa Lhcaanvacle ti yi'apee pa is'ôcji lhtôvash tifesh pa nalhu, pa tifesh shta pa tulh pa itôj ti yi'apee pa lhech.*xm*