Search form

Éxodo 40:29

29pa nijooylha ti yan'e' pa vatcufayjavat'esh pava chiylhônsham yiey pa chiyuy'een pa is'ôcji lhtôvash pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, pa yilhônsham pa lhech pava vatcufayjatesesh vatôclôy shi' pava chiycôjiyan yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti tayôjijanesh.