Search form

Éxodo 40:5

5Pa an'apee pa vatcufayjavat'esh clesanilh cojiyaj pa chiylhônsham acôjqu'e pa lhniish yiey pa t'ajuyish'e lhpa vatcaqueclitôshi yeclônilh yich'e' pava chivatpeya'esh pa anesh shta pa sivôclôclhayeech yiey pa chiyuy'een pa is'ôcji lhtôvash.