Search form

Éxodo 6

1Pa yicuulh pa Lhcaanvacle:

—Vooy nôqueesh lhavan jayu ca yifanishesh jayu ja faraón ca jasnatshem. Lhayaash ti ts'isha jayu ca janiyitesha pa nan'ateelh jayu ca ayelh'e pa lhavtsaat. Pa chi' jayu shta lhavaatsha ca niyôjeelh'a ca nachenelh.

Pa Dios yachajeyc'oya ti tôney pa Moisês

2Pa Dios tasinôyem shta pa Moisês pa yit'esha:

—Yivaatsha Ya lhech ya Lhcaanvacle. 3Jatônôclitsha pa Abraham, pa Isaac shi' pa Jacob ca yey Dios c'ashesh'apee pa yunaj. Taj ti jôjjeclay niytôyjata papi lhech can yijô' ti yeyesh: Ya Lhcaanvacle.*xo* 4Pa apis shta ti caaj ca ve'lha javatpeyashelh papi lhech, pa jayeetshema ti janfacleem ca jajutey ja cotsjaat Canaán, ja't'ajesha ja cotsjaat jan yie' ti lhjunashjulh ca tosac'oya java lhech nalhus. 5Vooy nôqueesh ti tsitô'ya japi israelitas ti tancômclay shi' ti ujesh ti yicumjat japi egipcios, pa tsaychavalhjach'e ca javatpeyashelh lhapesh. 6Pa nôquen lhayaash meey ca anfacleem japi israelitas ti yivaatsha, Ya Lhcaanvacle, c'alhjenesh jayu ti lhancashaclesh shi' java caclec t'acumqu'een yicumjat'e japi egipcios. Pa jatônôclitshem jayu na yunaj pa c'alhjenesh jayu shta pava us jivalhesha jayu japi egipcios. 7Pa jaycumelh'a jayu avaatsheelh ca nastsôt'ajelh'ash, pa yivaatsha ya lhech jayu ca a'Dios'yisheelh. Pa nôque lhjunash pa natô'yelha jayu ti ya lhech yivaatsha ya Lhcaanvacle a'Dios'yishelh, nan nalhjeneshelh java caclec lhatcumelhch'een nacumjatelh'e japi egipcios. 8Pa c'achajelhey jayu ja yitsaat ja janfacleem ca jajutey ja Abraham, ja Isaac shi' ja Jacob, pa jajutelh'ay jayu avaatsheelh ca natsôt'ajeshelh. Yivaatsha ya lhech ya Lhcaanvacle.

9Pa nifactajemch'e pa Moisês cavôque papi israelitas, taj ti vooy papi lhech ninuesha. Lhayaash ti uj ti yicôjieshch'e ti lhancashaclesh ti t'acum'e pava caclec. 10Pa lhechesh pa yit'esha pa Lhcaanvacle pa Moisês:

11—Meey ca anfacleem ja faraón ca nivashan japi israelitas ca nitay'e na Egipto.

12Pa yicuulh pa Lhcaanvacle pa Moisês:

—Ca ninascuulhtajeesh japi israelitas; ¿pa naô t'e pa ca yifanisheesh ja faraón ti tanca nasculhesh, lhayaash yivaatsha ti yaasinômat?

13Pa lhechesh pa yicheney pa Lhcaanvacle pa Moisês shi' pa Aarón ca nanfacleem papi israelitas shi' pa faraón ti caajem pava lhanyôjijates ca nayjat'e pa Egipto papi israelitas.

Nava lheyis papi tôlhshaam pa Aarón shi' pa Moisês

14Papuque lhanvaclesesh pat'ajôôjamsha'ne tô'lha papi lhnavot.

Papi lhcles pa Rubên, pa c'utsa'jesh lhaôs pa Jacob, caaj pa Hanoc, pa Falú, pa Hezrón shi' pa Carmi. Papuque tô'lha pa Rubên.

15Papi lhcles pa Simeón: pa Jemuel, pa Jamín, pa Ohad, pa Jaquín, pa Zohar shi' pa Saúl, lhaôs lhpa ve'lha cananea. Papuque tô'lha pa Simeón.

16Pa Leví ciento treinta y siete atesha pava lhnincôpes ti mônlha. Navôque lheyis papi lhcles: pa Gersón, pa Coat shi' pa Merari. 17Papi lhcles pa Gersón lhech: pa Libni shi' pa Simei. 18Pa Coat ciento treinta y tres atesha pava lhnincôpes ti mônlha. Navôque lheyis papi lhcles: pa Amram, pa Izhar, pa Hebrón shi' pa Uziel. 19Papi lhcles pa Merari lhech: pa Mahli shi' pa Musi. Papuque tô'lha pa Leví.*xp*

20Pa Amram lhjayaesh lhpa lht'oj lhey Jocabed, lhpan nicavat'ajesh pa Aarón shi' pa Moisês. Pa Amram ciento treinta y siete atesha pava lhnincôpes ti mônlha.

21Papi lhcles pa Izhar lhech: pa Corê, pa Nefeg shi' pa Zicri.

22Papi lhcles pa Uziel lhech: pa Misael, pa Elzafgán shi' pa Sitri.

23Pa Aarón lhjayaesh lhpa Elisabet, lhech lhpa lhôse pa Aminadab lhch'injô pa Naasón. Lhpa lhech nicavat'ajesh pa Nadab, pa Abiú, pa Eleazar shi' pa Itamar.

24Papi lhcles pa Corê lhech: pa Asir, pa Elcana shi' pa Abiasaf. Papuque tôlhshaam pa Corê.

25Pa Eleazar lhech papi ve'lha lhcles pa Aarón, lhjayaesh lhpa ve'lha lhôse pa Futiel, lhpan nicavat'ajesh pa Finees. Papuque lhanvaclesesh pa t'ajôôjamsha'ne papi tôlhshaam pa Leví.

26Papuque lhech pa Aarón shi' pa lhech Moisês papin yiyôjiesha pa Lhcaanvacle ca nayjat'e pa Egipto papi israelitas. 27Papuque lhech pa Moisês shi' pa lhech Aarón papin tasinôyelh pa faraón, lhcaanvacleesh'e pa Egipto, ca jaspa nayjat'e pa lhech yitsaat papi israelitas.

Pa Dios tôney pa Moisês shi' pa Aarón

28Ja nalhu ja Lhcaanvacle ti tasinôyelh pa Moisês yiey pa Egipto, 29yit'esha:

—Yivaatsha ya lhech ya Lhcaanvacle. Anfacleem ja faraón, lhcaanvacleesh'e na Egipto, lhacôm'a nava janfacl'am jayu.

30Taj ti yit'esh pa Moisês ti yiucuulh:

—Lhcaanvacle, yaasinômat ape, tan jayu ca nasculhesh côque ja faraón.