Search form

Éxodo 6:3

3Jatônôclitsha pa Abraham, pa Isaac shi' pa Jacob ca yey Dios c'ashesh'apee pa yunaj. Taj ti jôjjeclay niytôyjata papi lhech can yijô' ti yeyesh: Ya Lhcaanvacle.*xo*