Search form

Éxodo 9:19

19Pa nôquen lhayaash ayôjijanesh ca chinan'ôcji java vatecaschey nava aclôy shi' lhacôm'a pava caaj'am yiey pa joot. Lhayaash pava jaclôtuc, ca nancôôtajsha'ne, yivômjat jayu lhacôm'a papi mônlhafach'ee shi' shta pava yaquisetes yalhayich'ein.’