Search form

Éxodo int

Na ÉXODO nôque yich'e' “tay'een” jat'ajesha “yich'in”. Nôque lhanquey na vatqu'isjayanach, lhayaash ti yitsôt'ajshi pava vaclan ti chiyasinôquieshch'e ti tay'een papi israelitas pa cotsjaat Egipto, tanyôjijayesh pa Moisês pa nôclitem pa Dios ti yayjat'e ti nijôclesh papi lhchifas ti lhancumtesesh pa yitojoneshey pa cotsjaat Canaán pa nifaclem papi lhacchevot. Chiyasinôquieshch'e ti tanôclitem pa Dios papi acloj vatjutsa' lhancumtes, vooy pa Moisês tô'lha ti yisnatesh pa lhtachifasesh. Yiey pa ampa ca nôv'e' yinich'anatem pa chivatpeya'esh yi'shi' papi lhacchevot, pa yijutem shta pa lhanfanash pava vatyôjijates: pava vatyôjijates ca nijôneshch'e lhacôm'a pa lhamônlhajayash, nan lhjunash ti lhchifasesh ti t'acumeyshi pa Dios, pa na'shesh ca namelhvatjulh pa Dios shi' shta pa lhfanishlhavach papi nivacle.

Chiyashjatesh pava tasinô'yesh pa Moisês, ti tjôjanesh ti yeyjatsjanesh pava vatyôjijates pa Israel. Na vatjutsa' yi' shi' na vatqu'isjayanach (1.1-15.2) chiychayeshch'e ti lhancumtesesh papi israelitas yiey pa Egipto, ti nivat'aj shi' pa nijooylha lhamônlhajayash pa Moisês, ti chitôney yiey pa ampa ca nôv'e', shi' ti yôsjateshicham pa faraón ti tcômclôy'in, ti nich'a vaclan pa lhey Pascua shi' ti tay'e pa Egipto. Na napu'eyshi na vatqu'isjayanach (15.22-24.18) chiychayeshch'e pava lhfanishlhavach'in ti t'ajuyey pa ampa ca nôv'e' pa yamjey lhpa utiyuc Sinaí. Na pu'jana'eyshi na vatqu'isjayanach yi'shi' (25.1-40.38) tasinô'yesh ti tônesh'in pa chivatpeya'esh shi' pava vatyôjijates, ca yitôyc'oya ti chiyôji'sha pa is lhfanishlhavach papi ve'lha pa yie' pa lhavtsaat shi' pava lhfanishlhavach ti ninatcacujansha'ne. Nôque yie'shi shta pava napu'nôjesh vatyôjijates (cap. 20) pa chiyi'sesh'e shta pa lhanfanash ti chiyisnatesh pa is'ôcji lhtôvash yiey pa ampa ca nôv'e' shi' pava vatcufayjavates chiyjuyjata pa lhech.