Search form

Génesis 11

Pa ujquishaam jpôyich yiey pa Babel

1Pava lhech nalhus ve'lha pa lhcliish lhacôm'a papi yiey na cotsjaat. 2Ti tay'e pa cotsjaat lhum'ôcjinucjulh pa yi'van pa is tavashay yiey pa cotsjaat Sinar, pa lhech mônlhee. 3Ve'lha pa nalhu ti yit'eshvane ts'ivee: “Shtasnatesh pava cotsjatis pa shtalhôneyshi shta. Pa yan'e pava cotsjatis pa tanca utesa. Pa yan'ec'oya pa ts'anatshi pa tanca lhecha pa cotsjaat. 4Lhechesh pa yit'esh: “Ata'lhunelh, tajulhey ca shtasnatesh pa ve'lha yitsaat shi' pa ve'lha jpôyich yamey pa vôôs. Pa nôque lhjunash jaspa caslhnetônjaseesh jayu pa tanca shtacatsôn'in yiey na cotsjaat.”

5Taj ti pa Lhcaanvacle nacheyshicham ca niclôvalh pa yitsaat shi' pa ujquishaam jpôyich pan yan'e'in papi nivale. 6Lhechesh pa yaychavalh'in pa Lhcaanvalce: “Nan lhjunash ca ve'lha lhavtsat'a' shi' ca ve'lhaa pa lhcliish, ti palha tôlhesh'e nôque lhcumjayash; pa nôqueesh pa tanca nanvômjayu'esh nava yisnatesh. 7Pa tajulhey ca shnôquelheyshicham ca shtacatsônjatesh pa lhcliish, ca jaspa ya aj ca nivatpeya t'ôyish'e.”

8Pa nôque lhfanishesh pa Lhcaanvacle pa yicatsônjat'apee lhacôm'a na cotsjaat. Pa lhechesh pa vô'mesh ti yisnatesh pa yitsaat. 9Lhech yie' pa Lhcaanvacle ti yicatsônjatesh pa lhcliish lhacôm'a papi nivacle yiey na cotsjaat. Pa lhecheshch'e ti vacôtsôn'in nan tuc'a'e na cotsjaat. Pa lhe'naa pa yitsaat ti lheyesh Babel.

Papi lhcles pa Sem

(1 Cr 1.24-27)

10Papuque tô'lha pa Sem. Ti nôjeshch'e pava napu' yincôpes pa uj tsha'nu, lhechesh pa cien pava yincôpes pa Sem, pa nivat'aj pa lhaôs Arfaxad. 11Ti nôjeshch'e côque, pa ve'lheesh quinientos pava lhnincôpes pa Sem, pa caaj papi lhcles shi' papi ôcjeclôy.

12Pa Arfaxad treinta y cinco pava lhnincôpes ti nivat'aj pa lhaôs Sala. 13Ti nôjeshch'e côque, pa ve'lheesh cuatrocientos tres pava lhnincôpes pa Arfaxad, pa caaj papi lhcles shi' papi ôcjeclôy.

14Pa Sala treinta pava lhnincôpes ti nivat'aj pa lhaôs Heber. 15Ti nôjeshch'e côque, pa ve'lheesh cuatrocientos tres pava lhnincôpes pa Sala, pa caaj papi lhcles shi' papi ôcjeclôy.

16Pa Heber treinta y cuatro pava lhnincôpes ti nivat'aj pa lhaôs Peleg. 17Ti nôjeshch'e côque pa ve'lheesh cuatricientos treinta pava lhnincôpes pa Heber, pa caaj pap'elh lhcles shi' papi ôcjeclôy.

18Pa Peleg treinta pava lhnincôpes ti nivat'aj pa lhaôs Reu. 19Ti nôjeshch'e côque, pa ve'lheesh ti doscientos nueve pava lhnincôpes pa Peleg, pa caaj pap'elh lhcles shi' papi ôcjeclôy.

20Pa Reu treinta y dos pava lhnincôpes ti nivat'aj pa lhaôs Serug. 21Ti nôjeshch'e côque, pa ve'lheesh doscientos siete pava lhnincôpes pa Reu, pa caaj pap'elh lhcles shi' papi ôcjeclôy.

22Pa Serug treinta pava lhnincôpes ti nivat'aj pa lhaôs Nacor. 23Ti nôjeshch'e côque, pa ve'lheesh doscientos pava lhnincôpes pa Serug, pa caaj pap'elh lhcles shi' papi ôcjeclôy.

24Pa Nacor veintinueve pava lhnincôpes ti nivat'aj pa lhaôs Tarê. 25Ti nôjeshch'e côque, pa ve'lheesh doscientos diecinueve pava lhnincôpes pa Nacor, pa caaj pap'elh lhcles shi' papi ôcjeclôy.

26Pa Tarê setenta pava lhnincôpes ti nivat'as papi lhcles pa Abram, pa Nacor shi' pa Harán.

Papi lhcles pa Tarê

27Papuque lhcles pa Tarê, pan lhtata'esh pa Abram, pa Nacor shi' pa Harán. Pa Harán lhô'sesh pa Lot, 28vaf'e' pa Ur yiey pa Caldea, ti jôjjeclay mônlha pa lhtata Tarê. Vaf'e' yiey pan nivat'aj'e.

29Pa Abram lhjaya'esh lhpa Sarai, vooy pa Nacor lhjaya'esh lhpa Milca, lhpan lhôse pa Harán vooy lhpa lhch'injô lhey Isca. 30Lhpa Sarai nintôctsôy, lhayaash ti ôcts'ôtache.

31Pa Tarê tay'e pa Ur yiey papi caldeos, yeetajesh ca nôquey pa Canaán, pa yichaaj pa lhaôs Abram shi' pa lhantôcshich'a Lot, nôquee lhpa lhtômtee Sarai. Taj ti c'oya ti yamey pa yitsaat Harán, pa lhech mônlhee. 32Pa Tarê vaf'e' pa Harán ti doscientos cinco pava lhnincôpes.