Search form

Génesis 11:6

6Lhechesh pa yaychavalh'in pa Lhcaanvalce: “Nan lhjunash ca ve'lha lhavtsat'a' shi' ca ve'lhaa pa lhcliish, ti palha tôlhesh'e nôque lhcumjayash; pa nôqueesh pa tanca nanvômjayu'esh nava yisnatesh.