Search form

Génesis 12

Pa Dios tôney pa Abram

1Ve'lha pa nalhu pa Lhcaanvacle yit'esha Abram: “Ay'e na acootsjat, ayjop shta napi ave'lhavot shi' na lhajpôyich ca atata pa meey ja cotsjaat jan janôclit'am jayu.*xh* 2Papi tôlh'a' jayu jasnatesh jayu ca acloja. Jayeesh'am jayu pa is pa uj ti lhnôôclhaa jayu. Pa tôlhesh'a jayu pava isis pap'elh. 3Ja'isiyan jayu papi is ti yit'esh'a. Vooy papi niysa' pa yit'esh'a pa japofiyu jayu. Chitôlhesh'a jayu lhacôm'a pa t'ajô'jesha'ne papi yiey na cotsjaat ca nitôts'ôteyesh pava isis.”*xi*

4Pa Abram tay'e pa Harán yiey pan t'ônash pa Lhcaanvacle. Setenta y cinco pava lhnincôpes ti tay'e pa lhech pa yichey pa cotsjaat Canaán. 5Lhavaatsha yaôychi lhpa lhjaya Sarai shi' pa lhfacl'a Lot. Yichaaj shta lhacôm'a pava lhcôquicletôy shi' shta papi lhcavosesh tôlhesh'e pa Harán. C'oya ti yamey pa Canaán, 6pa Abram yitsavalh'apee lhacôm'a pa cotsjaat pa yamey pa Siquem, yiey lhpa is aacjiyuc More. Lhech yie' papi cananeos lhavtsat'esh. 7Lhech'e ti tanôclitem pa Lhcaanvacle pa yit'esha: “Nôque cotsjaat jajutey jayu papi tôlh'a.”*xj*

Pa lhechesh pa Abram pa yisnatesh pa lhcufayjavatjop lhavitôvat pa Lhcaanvacle, lhayaash ti lhech vatvanjeyinesh'e. 8Ti yivaclhitesh pa yichey lhpa utiyuc lhum'ôcjinucjulh yiey pa yitsaat Betel, pa lhech yan'e pa lhech yie'jop'in. Pa Betel tavayjulh pa nuuch'e pan yie'in, vooy pa yitsaat Hai lhum'ôcjinucjulh. Pa lhech'e pa Abram ti yisnatesh shta pa lhcufayjavatjop lhavitôvat pa jaspa t'a'lhey pa lhey pa Lhcaanvacle. 9Pa lhechesh pa tac'uych'e pa nôyish yiey pa cotsjaat Nêguev.

Pa Abram ti yie' pa Egipto

10Pava lhech nalhus caaj pa uj yipcu' yiey pa lhech'e cotsjaat. Pa lhechesh pa Abram pa yichey pa Egipto pa lhech yie'in muc, tôlh'ejop ti ampa ca nituj yiey pan yie'. 11C'oya ti yujeey pa Egipto, pa Abram pa yit'esha lhpa lhjaya Sarai: “A'va, yivaatsha c'avan ti uj ti alhasnôyche, 12lhayaash ca navantaj papi Egipto lhavos, pa yit'esh jayu: ‘Anôque nivacche lhjaya' nôque nivacle.’ Pa lhecheesh pa nasclôn jayu, pa vooy avaatsha namônlhanit jayu ca amônlhaajop. 13Lhe'naa ti istaa ca at'esha ca c'ach'injô'a, secl'esh ca isa' ca jamjam pa tanca nasclôn ca nitôlh'eajop.”*xk*

14C'oya ti yamey pa Abram pa Egipto pa yi'van papi Egipto lhavos ti uj ti lhasnôyche lhpa Sarai. 15Pa yi'van shta papi lhcavos pa faraón, pa nifaclem pa lhech ti yi'van lhpa lhasnôyche nivacche. Pa lhechesh pa yicha'jey pa jpôyich lhanvaclevat pa faraón.

16Tôlh'ejop lhpa Sarai, pa lhcaanvacle pa is ti yisclansha'ne pa Abram. Pa tisesh atesha pava tashinshtas, pava vôcôc, papi lhcavos shi' papi lhcavoquey, pava cuvôyutas shi' pava camellos. 17Taj ti tôlh'ejop shta lhpa Sarai pa Lhcaanvacle yiclôyitesh pa faraón shi' papi t'ajôôjam pa uj lhayyasha. 18Lhe'naa pa faraón ti vancacheney pa Abram, pa yit'esha: “¿Ta t'e lhayaash ti lhasnateshyam côque? 19Avaatsha lhteeshyam ca ach'injo'a, pa tajulhey'am ca istaa ca yijayaeesh. Aynee, anôque ajaya. ¡Achaaj pa môôj!” 20Pa lhechesh pa faraón pa yiyôjiesha papi lhcavos ca nayjat'e pa Abram pa Egipto, shi' lhpa lhjaya shi' lhacôm'a pavan caajem.