Search form

Génesis 14:13

13Taj ti caaj pa ve'lha nivacle ti yiclôt pa lhech ti mônlha. Pa yichey ti nifaclem lhacôm'a cavôque pa Abram lhavaatsha hebreo. Ti yie' pa yita' yitsôt'ajesh pa amoreo lhey Mamre. Pa Mamre lhch'inish pa Escol shi' pa Aner. Papi lhech ve'lheelhch'e pa Abram.