Search form

Génesis 15

Pa Dios yisnatesh pa vatpeya'shelh pa Abram

1Ti nôjeshch'e côque, pa Lhcaanvacle pa tasinô'yem pa Abram ti tanôclitem pa yit'esha:

—Ya aj ca anjovay'in, Abram, lhayaash yivaatsha c'aclôvalh. Na chishayan'am uj jayu.

2-3Pa yicuulh pa Abram:

—Lhcaanvacle Dios, ¿she pa t'ajuya jayu ca anjutyam pa yisha'esh, ti natô'ya ti ampa yô'sa? Nan lhjunash ti naanjutyam pa ca ve'lhaa ca yô'sa, tsicôyôjesh jayu lhacôm'a nava caajyam ja Eliezer tôlh'e' ja Damasco, yi'shi' napi yicavos.

4Pa yicuulh pa Lhcaanvacle:

—Pa nacôyôjesh jayu pa natsôt'ajesh aôs, pa tanca lhecha papi tavujuya.

5Pa lhechesh pa Lhcaanvacle pa yichaajfach'ee pa Abram, pa yit'esha:

—Ovaqueeychisham na nalhyish, pa atsjuulh nava catiis, ca isajop'am. Nôque lhjunash pa lhet'ajôôj jayu papi tôlh'a'.*xñ*

6Pa Abram yueshch'e pa Lhcaanvacle. Lhe'naa pa Lhcaanvacle ti tajulhe'mey pa yit'esha yivo'yeshch'e.*xo* 7Lhechesh pa yit'esha:*xo*

Yivaatsha ya Lhcaanvacle; c'ayjat'e ja yitsaat Ur yiey ja Caldea. Pa jajut'ay nôque cotsjaat ti lhatcayôjanesh.

8—Taj Lhcaanvacle, Dios shta, ¿ta ca lhjunasha jayu ca yijô'ayam jô ti jaycayôjanesh nôque cotsjaat? —yit'esh ti yicuulh pa Abram.

9Pa yit'esha pa Dios:

—Anchaajyiy lhpa vôcô lhôse, ve'lha tashinshtayche shi' pa ve'lha tashinshtaj pava nich'a pu'jana lhnincôpes. Anchaaj shta pa ve'lha ofotaj shi' pa ve'lha ofo lhaôs.

10Pa Abram yicha'jey lhacôm'a cavôque pava t'aalhsha pa Dios, pa yicatsônjat vena yan'e' pa t'iya', pa'elh t'iya' vena yanshi'*xp*; vooy pava ajôclôs pa nincatsônjat. 11Pava c'afoquis pa nacheyshicham yiey pava t'asjanis pava vafsha'ne. Vooy pa Abram pa yisaas. 12Palha tulh'in pa Abram pa yimô', pa nam tatsha pa tulh pa uj ti tjonshajay'in. Lhechesh pa uj ti nijovay'in. 13Pa lhechesh pa yit'esha pa Lhcaanvacle:

—Tajulhey ca natô'ya papi tôlh'a' ti yie' jayu pa tavujuya cotsjaat, lhech'e jayu ca vatcavoseesh. Pa uj ti nichinasclaneshi jayu yicheshch'e jayu pava cuatrocientos yincôpes.*xq* 14Taj ti yivaatsha jivalha jayu papin yi'shi' ti lhcavosesh. Lhecheesh papi tôlh'a' pa tay'e jayu ca vi'seeshlhavach pa yitsôt'ajesh jayu pava acloj lhcôqueclitôy.*xr* 15Pa apiiy jayu ca avaftaj pa chinanjop capi lhtô'lha. Ca avaftaj taj ti ac'utsaaj jayu. 16Ca nînôjtajeshch'e ti yichatjulheyshi papi nich'ac papi tôlh'a' pa tapecley jayu nôque lhôv'e', lhayaash ti jôjjeclay ninamey pa uj lhsasch'e napi amorreos ca chinivalha.

17C'oya ti tulhey pa uj ti tjonshajay'in, pa yi'van lhpa itôjiy ti tajtiychishamnee lhpa itôtaj tujey pa yuyshi lhcaavju pavan yicatsônjat yaquisetes. 18Pa lhech nalhu pa Lhcaanvacle yisnatesh pa vatpeya'shelh pa Abram, pa yit'esha:

—Nôque cotsjaat jajutey jayu papi tôlh'a',*xs* tolh'e' ja tovôc yiey ja Egipto pa yamey ja uj tovôc Éufrates. 19Lhech na lhcootsjat napi ceneos, napi cenezeos, napi cadmoneos, 20napi hititas, napi ferezeos, napi refaítas, 21napi amorreos, napi cananeos, napi gergeseos shi' napi jebuseos.