Search form

Génesis 15:14

14Taj ti yivaatsha jivalha jayu papin yi'shi' ti lhcavosesh. Lhecheesh papi tôlh'a' pa tay'e jayu ca vi'seeshlhavach pa yitsôt'ajesh jayu pava acloj lhcôqueclitôy.*xr*