Search form

Génesis 15:16

16Ca nînôjtajeshch'e ti yichatjulheyshi papi nich'ac papi tôlh'a' pa tapecley jayu nôque lhôv'e', lhayaash ti jôjjeclay ninamey pa uj lhsasch'e napi amorreos ca chinivalha.