Search form

Génesis 16:5

5Lhechesh pa yit'esha lhpa Sarai pa Abram:

—¡Avaatsha tôlh'e'ajop pa ninancôtsitayish lha Agar! Yivaatsha tôlhyi' ti jajut'am ti ajaya'esh; taj ti nôqueesh ti yitô'ya ti caaj jayu pa lhaôs pa vatlheclôôj ca naashyic'oya. Taj ti vooy pa Lhcaanvacle yit'esha jayu papi tôlha'jop, avaatsha ja't'ajesha yivaatsha.