Search form

Génesis 17

Pa vatsejcheyash nôclitesh pa lhjunash pa vatpeya'esh

1Pa Abram ti noventa y nueve pava lhnincôpes, pa Lhcaanvacle pa tanôclitem pa yit'esha:

—Yivaatsha ya Dios yaash na yunaj; istaa ca isa' pa amônlhajayash ca veesh'e yijuyish. 2Yivaatsha jasnatesh'am jayu ca acloja papi tôlh'a'.

3Lhechesh pa Abram pa tanjuyshicham yamja cotsjaat, ti jôjjeclay yit'esh'in pa Dios:

4—Na c'apejiyinesh nôcôyi: Avaatsha lhtataash jayu papi aclojjam, 5pa tanca eya t'ôyish'e Abram. Nôqueesh eyesh jayu Abraham, ca hebreo yich'e' côque vatey “lhtata papi acloj”, lhayaash ti c'atatayanesh papi aclojjam.*xu* 6Jasnatesh'am jayu papi tôlh'a acloj lhtachifas. Tôlh'a jayu papi lhcaanvacles shi' papi acloj lhtachifas. 7Na shtavatpeya'esh ti jasnatesh'am shi' shta lhacôm'a papi nich'ac tôlh'a' jayu,*xv* ti yivaatsha ti a'Diosyish yajatesh pa lh'Diosyish jayu ts'ivee. 8Avaatsha shi' papi lhech jajutelh'ay lhacôm'a na cotsjaat Canaán, yiey nan lhôv'e' nôqueesh, pa yinjôt jayu ti nicôyôj'ash;*xw* pa yivaatsha lh'Diosyish jayu.

9Pa yit'esha shta pa Dios pa Abraham:

—Taj ti ôfisjatch'e na shtavatpeya'esh; avaatsha shi' shta papi nich'ac tôlh'a' jayu. 10Nôque shtavatpeya'esh ti jasnatshelh'am pa istaa ca ôfisjatelhch'e shi' shta lhacôm'a papi tôlh'a jayu lhacôm'a papi yitsjôy papi yielh'atshi istaa jayu ca chinseejshamsha'ne.*xx* 11Pa nôque lhjunash avaatsheelh istaa ca chinseja pa tiqu'in t'oj pa lhaso'. Pa nôque t'ajuya ti nôôclheesha ti shtavatpeya'esh avaatsheelh. 12Nôqueesh shi' pava amc'oya nalhus tsich'em papi yitsjôy ca naôvtajelh'atshi istaa ca chinseejsham ca ochotaja pava lhnalhus ti nivat'aj. Lhech lhjunash shta pa necjôôc ca nanvat'ajtajelh'atshi pa acavo acasha'esh shi' lhacôm'a papi vena tôlhshi'. 13Lhacôm'a ti lhjunashjulh pap'elh istaa ca chinseejsham ya aj ca amajop. Nôque lhjunash na shtavatpeya'esh mônlhaelh'atshi jayu avaatsheelh ti nôôclhaa jayu pan lhavooj pa lhamônlhajayash. 14Vooy papu ca nichinseejtajasham sasjop ca novelh'atshi avaatsheelh, tôlh'ejop ti ninasclaneshi na c'apejiyinshelh.

15Yit'esha shta pa Dios pa Abraham:

—Lha ajaya Sarai tanca chinteetsha t'ôyish'e. Vooy nôqueesh pa yajatesh jayu shta ca chinteetsha Sara. 16Pa jayeetshem jayu pa is pa jajutem jayu pa ô'selh. Jech, jayeetshem jayu pa is. Lhavaatsha lhamimi'esh jayu papi acloj lhtachifas. Papi tô'lha jayu lhcaanvaclesesh pava yitsates.

17Pa Abraham tanjuyshicham pa yamja cotsjaat pa nicaaysiyu'in, lhechesh ti yaychavalh'in: “¿Caaj t'e pa nivacle cien pava lhnincôpes ti isjop ti vatata'esh? ¿Isjop t'e lhja Sara ti caaj pa lhaôs ti palha caaj noventa lhnincôpes? 18Lhechesh pa yit'esha pa Dios:

—¡Coostaja na Ismael ca nicaajem pa efenjayasha!

19Pa yicuulh pa Dios:

—Taj ti apis ti jayeesh lha ajaya Sara ti caaj jayu pa ô'selh, pa eyiyanesh jayu Isaac. Pa lhech jatsôôtjatesh jayu na shtavatpeya'esh pa mônlhashi jayu yinjôt papi tô'lha. 20Vooy ja Ismael, c'apeyeesh shta pa jayeetshem jayu pa is. Jasnatshem jayu papi acloj lhcles pa lhet lha yitshi jayu papi tô'lha. Ja Ismael lhtataesh jayu papi doce lhcaanvacles ti chiyajulhjatey, pa jasnatshem jayu lhavaatsha ca aclojasham papi lhchifas. 21Taj ti na shtavatpeya'esh jamônlhanitesh jayu pa Isaac, pa lhaôs lhja Sara ve'lha pa amc'oya yincôôp ca nicaaj.

22Ti tifeshch'e pa Dios ti tasinôyelh pa Abraham pa tay'e pa lhech'e. 23Pa lhech nalhu tatshaesh pa Abraham ti yiseej pa lhaôs Ismael. Pa yiseej shta lhacôm'a papi lhcavos papi nivat'aj'e pa lhajpôyich shi' papi lhcashaclesh. Lhacôm'a papi nivacle papi yie' pa lhajpôyich ti t'acu'mem'in chiyseej shta, pan t'ônash pa Dios ti yiyôjiesha. 24-25Pa Abraham noventa y nueve pava lhnincôpes vooy pa lhaôs trece, lhechesh ti yise'ja pa t'oj pa lhaso'. 26Pa Abraham shi' pa lhaôs Ismael pa yisnatesh pan lhanyôjijat pa lhech nalhu ti yiseej. 27Shi' shta lhacôm'a papi nivacle yiey pa lhajpôyich, lhech lhjunash shta papi lhcavos papi lhech nivat'aj'e papi lhcashaclesh shi' papi vena tôlhshi'.