Search form

Génesis 18:10

10Lhechesh pa ve'lha pa yit'esh:

—Vooy peelh nincôôp jatpec jayu ca janjôchinee, pa lhecheesh pa nicaaj jayu pa lhaôs lhja Sara.*xz*

Taj ti p'alha ti yipe'ya lhpa Sara ti tasinôyelh'in, lhayaash ti yiey t'oyiish pa Abraham yiey pa lhashi pa tsha'nuvo.