Search form

Génesis 18:30

30Taj pa Abraham ve'lheesh t'a'lha shta:

—Jatants'aclan'a ca ya aj ca asuyayi ti yalhetipaesh ti yalhetlhataj'in taj ti ca avantaj papi trenta atesha...

Pa Lhcaanvacle yit'esha shta:

—Ca nicaajtaj papi treinta, pa javômjatemch'e jayu na yitsaat.