Search form

Génesis 2:23

23Ti yi'van pa nivacle pa yiqu'imjat ti yit'esh:

“¡Anôque tô'lha na tsitsôt'ajesh yisjaan shi' nava tsitsôt'ajesh yivnus! Lhanquey jayu “nivacche”, lhayaash pa Dios ti tôlhesha pa nivacle.”