Search form

Génesis 2:5

5jôjjeclay ampa ca ve'lhaa ca vatcôvjiyanchiyuc'a ampa shta ca nitôlh'e ca t'aclôc'a, lhayaash pa Lhcaanvacle Dios ti jôjjeclay ninasnatesh pa tsha'nu yiey na cotsjaat, jôjjeclay shta ampapu ca natcum'een.