Search form

Génesis 20:18

18Lhayaash ti tôlh'ejop lhpa Sara lhechesh pa Lhcaanvacle pa yisnatshem ti ôctsôtacheyesh papi yiey pa lhajpôyich pa Abimelec.