Search form

Génesis 21

Ti nivat'aj pa Isaac

1Yiey pan t'ônash na lhfaclech, pa Lhcaanvacle yaychavalha lhpa Sara ca nôfisjach'e pa apis ti nifac. 2Lhpa lhech lhechesh pa yituma pa caaj pa lhaôs tôlhesha pa Abraham ti palha c'utsaaj jumje.*xg* Pa taôvclaj nivat'ajshi pa nalhu pan apis ti yetôn'ejop pa Dios. 3Pa yijutey pa lhey pa Abraham pa lhô'selh lhpa Sara pa Isaac. 4Pa yiseejsham ti ocho pava lhnalhus ti nivat'aj,*xh* yiey pan lhjunash ti yiyôjiesha pa Dios. 5Pa Abraham cien pava lhnincôpes ti nivat'aj pa Isaac. 6Lhechesh pa yaychavalh'in lhpa Sara: “Pa Dios tsicaaysuyjat'in, shi' lhacôm'a papi yitô'ya ti caaj na yaôs nicaaysuyiyesh jayu. 7¿She papi yit'eshem na Abraham ti caaj jayu pa lhaôs? Taj ti nôqueesh caaj na yô'selh ti lhama c'utsaajtaj.”

Lhpa Agar shi' pa Ismael ti chiyayjat'e pa lhajpôyich pa Abraham

8Pa necjôôc Isaac yitônt'aj pa vô'mesh ti tiif. Pa nalhu ti vô'mesh ti tiif, pa Abraham yisnatesh pa uj lhshamitjayash tc'a'eshvane. 9Lhpa Sara c'oya ti yi'van pa lhaôs lhpa Agar Egipto lhavoque pan tôlhesha pa Abraham, ti yijuvan'in pa Isaac. 10Lhechesh pa yichey pa Abraham ti nifaclem:

—“¡Istaa ca nitaynee anôque vatcavoque shi' na lhaôs! Na yaôs Isaac niyit'eshem ca nicatsônshelh jayu pava ca nancayôj'ash na lhaôs anôque vatcavoque.”*xi*

11Côque uj ti aôytejem pa Abraham, lhayaash ti yitsôt'ajesh lhaôs. 12Taj ti yit'esha pa Dios: “Ya aj ca uja' ca aychavalhaan na necjôôc shi' lha acavoque. Asnatesh lhacôm'a nava yiyôjiesh'a lha Sara, lhayaash papi tôlh'a ti tôlha' jayu na Isaac.*xj* 13Vooy na ô'selh lha acavoque jasnatshem jayu shta ca nitô'lha papi aclojjam lhtachifas, lhayaash ti aôs shta.

14Peelh nalhu ti claaf nalhu, pa Abraham yijutey lhpa Agar lhpa yucuve shi' lhpa ftech tapooj pa yinôôt; yinesh'e lhfatatsi lhacôm'a cavôque, yijutey shta pa lhaôs Ismael pa vaneecjuelh. Lhpa lhech pa yich pa nashch'e pa nintôlh'e pa yiey pa Beerseba. Nintô'ya pa ca nôcji'. 15C'oya ti timshi' pa yinôôt pa yich'e' lhpa ftech, pa nôôy pa necjôôc yiôcji lhpa tulhshaam. 16Pa nayiemey pa yie'jop ca ninvana ca nivaftaj. C'oya ti yi'sha'ne lhpa lhech, lhechesh pa yip'in pa necjôôc.

17Taj pa Dios yipe'ya pa necjôôc ti yip'in. Pa yieyjop pa vôôs pa lh'ángel pa Dios ti yiyôjeey lhpa Agar pa yit'esha: “¿Ta lhayaash Agar? Ya aj ca anjovay'in, lhayaash na Dios ti yipe'ya ti yip'in na necjôôc yiey na yie'. 18Alhun ca aneetsham pa acum'e na t'ituuc, lhayaash ti jasnatshem jayu ca nitô'lha papi aclojjam lhtachifas.”

19Lhechesh pa Dios pa nôclitem lhpa Agar pa ve'lha t'itsech yich'e' pa yinôôt. Pa yichey ti yipontesh lhpa ftech pa yinôôt pa yijutshey pa Ismael ti yiyô'ji. 20-21Pa Dios yefen pa necjôôc, c'oya ti yitônt'aj pa yie' pa nintôlh'e pa yitô'yish ti tlhiyjônesh pava lhc'ôjey yie' pa nintôlh'e pa yie' pa Parán. Lhpa lhamimi voo'mey lhpa nivacche Egipto lhavoque.

Pa Abraham shi' pa Abimlec yisnatesh pa vatpeya'esh

22Pa lhech nalhu pa Abimelec*xk* yichey ti tasinôyelh pa Abraham. Tanaôycheelh pa Ficol, lhcaanvacleeshjop papi lhcavos. Pa yit'esh pa Abimelec:

—C'avanshelh pa Dios ti yefen'ash lhacôm'a pava lhasnatesh. 23Pa tajulhey ca etônjopyam pa Dios yiey nôque, ca ya aj na pana'in nintajulhey ca nasnateshyam shi' napi yicles papi tôlhyi' jayu. Etônjopyam ca nasnateshyam jayu pa is nan yijunash'ash ti jasnatesh'am. Pa asnatshem shta pa lhech lhjunash napi nivacle yiey nan lhôv'e' nôqueesh.

24Yicuulh pa Abraham pa yit'esh: —Jech, jetônjop'am jayu.

25Pa Abraham pa yitôyjata pa Abimelec pa t'itsech ti nijô'clesh papi lhcavos pa Abimelec. 26Pa yicuulh pa Abimelec:

—Ninastôya' côque nôqueeshch'e, lhayaash ti naanfacyam. Ninastôya' she papi yisnatesh côque.

27Lhechesh pa Abraham pa t'acum'e pava tashinshtas shi' pava vôcôc, pa yijutey pa Abimelec; pa lhech nalhu papi lhech napu' yisnatesh pa vatpeya'shelh. 28Taj pa Abraham yivenchat pava napu'yama lhclôy tashinshtas, 29pava lhech pa niy'ôsesh pa Abimelec:

—¿Ta lhayaash ti lh'venchat navôque napu'yama tashinshtas?

30Pa yicuulh pa Abraham:

—Navôque napu'yama tashinshtas jajut'ay ca jaspa ninôôclheesha ti jasnatesh nôque t'itsech.

31Lhe'naa pa lhech'e ti lheyesh Beerseba, eem ti lhech'e papi lhech napu' yetônjop.

32Ti yivaclhitesh ti vatpeya'elh yiey pa Beerseba, pa Abimelec shi' pa Ficol pa vapecley pa cotsjaat yiey papi filisteos. 33Pa yicôvjiyan pa Abraham lhpa aacjiyuc tamarisco yie' pa Beerseba. Lhech'e ti yisnatesh pa t'alhjayashey pa lhey pa Lhcaanvacle, pa Dios ôyjôlhôyech. 34Cajuqu'e ti yie' pa Abraham pa lhcootsjat papi filisteos.