Search form

Génesis 21:14

14Peelh nalhu ti claaf nalhu, pa Abraham yijutey lhpa Agar lhpa yucuve shi' lhpa ftech tapooj pa yinôôt; yinesh'e lhfatatsi lhacôm'a cavôque, yijutey shta pa lhaôs Ismael pa vaneecjuelh. Lhpa lhech pa yich pa nashch'e pa nintôlh'e pa yiey pa Beerseba. Nintô'ya pa ca nôcji'.