Search form

Génesis 21:20-21

20-21Pa Dios yefen pa necjôôc, c'oya ti yitônt'aj pa yie' pa nintôlh'e pa yitô'yish ti tlhiyjônesh pava lhc'ôjey yie' pa nintôlh'e pa yie' pa Parán. Lhpa lhamimi voo'mey lhpa nivacche Egipto lhavoque.

Pa Abraham shi' pa Abimlec yisnatesh pa vatpeya'esh

22Pa lhech nalhu pa Abimelec*xk* yichey ti tasinôyelh pa Abraham. Tanaôycheelh pa Ficol, lhcaanvacleeshjop papi lhcavos. Pa yit'esh pa Abimelec:

—C'avanshelh pa Dios ti yefen'ash lhacôm'a pava lhasnatesh.