Search form

Génesis 24:60

60Pa yit'eshem pa is lhpa Rebeca cavôque yit'esh:

“Lha tsitsôt'ajesh yich'injô,

¡lhamimiesh jayu papi acloj millones!

¡vooy papi tôlh'a jayu

nijô'clesh jayu pava lhavtsates

papi nilhc'utsfasa!”