Search form

Génesis 25:16

16Navôque lheyis papi doce lhcles pa Ismael. Cavôque lheyis chiytôyesha pava yitsôt'ajesh lhcootsjativshay shi' pava yiey'in. Papi lhech lhacôm'a ti lhcaanvaclesesh papi lhchifas.