Search form

Génesis 25:20

20Pa Isaac cuarenta pava lhnincôpes ti lhjayaesh lhpa Rebeca, lhpa lhôse pa Betuel vooy pa lhchecla' Labán. Papi lhech arameos yie' pa Padan- aram.