Search form

Génesis 25:9

9Vooy papi lhcles pa Isaac shi' pa Ismael tish'ec'oya yiey pa camamqu'e yiey pa Macpela yijuulh lhumôcjinuc pa Mamre yiey pa lhcac'ovat pa Efrón, lhaôs pa Zohar hitita lhavaatsha.