Search form

Génesis 26:11

11Lhechesh pa Abimelec pa yiyôjiesha lhacôm'a papi lhchifas:

—Papu ca naôtaj'e ca niclôquitaj nôque nivacle ja't'ajesha lha lhch'acfa pa vaf jayu.