Search form

Génesis 27:41

Pa Jacob yiclôtc'oya pa Esaú

41Lhech t'aplhuqu'e pa Esaú ti yicônitshi pa Jacob tôlheyjop ti yit'eshem pa is pa lhtata, pa yaychavalh'in: “Jô'lhaa ti palha shalhac'oya pa vatacshinjayash ca nivaftaj na tata; lhecheesh pa jaclôn jayu na yich'inish Jacob.”