Search form

Génesis 3:24

24Pa yayjatshi pa lhum'ôcjinucjulh pa Edên lhech yan'e papi isis lhcavos pa ve'lha shta pa clesataj ya'mamamshi na yaclôjqu'eshi lhacôm'a pava lhcaavjuc, nichavat'esha papu ca namey lhpa aacjiyuc tô'lha pa vatmônlhajayash.