Search form

Génesis 30

1C'oya ti yi'van lhpa Raquel ti ampapu lhcleseelh pa Jacob, lhechesh pa yijuctsenesh lhpa lhchita' Lea. Pa yit'esha pa lhjaya:

—Anjutyam papi yicles, lhayaash ca amtaja pa javaf jayu.

2Lhechesh pa suya pa Jacob pa yit'esha:

—¿Lheclôjesh ca ya Diosa? Pa lhech ninteesh'am ca nicaaj papi acles.

3Lhechesh pa yit'esha:

—A'va, acum'e lha yicavoque Bilha pa ajo'jop'in; vooy ca nicaajtaj papi lhcles pa lhjunashjulh jayu ca yalhecha ca nicaajyam. Jaspa nicaaj jayu papi yicles.

4Nôque lhjunash lhpa Raquel ti yijutey pa Jacob lhpa lhcavoque Bilha ca nôjquenelhch'een. Pa Jacob yijo'jop'in lhpa Bilha 5lhpa lhech pa caaj pa lhô'selh pa Jacob. 6Lhechesh pa yit'esh lhpa Raquel: “Lhayaash ti yipe'ya pa Dios na yalhjayash ti yisnateshyam pa yivo'yeshch'e ti nijutyam na yaôs: Nôque taôvclaj lhey jayu Dan”, (nôque yich'e' Vatvoyjayasheshch'e).

7Lhpa Bilha caaj peelh lhô'selh pa Jacob, 8pa yit'esh lhpa Raquel: “Nôque taôvclaj lhey jayu Neftalí, (nôque yich'e' Vat'aachayash).

9C'oya ti yitô'ya lhpa Lea ti nit'ôyi'sheey ca nicaaj papi lhcles, pa t'acum'e lhpa lhcavoque Zilpa ti yijutem pa Jacob ca nôjqu'enelhch'een. 10C'oya ti tacts'oyeelh lhpa Zilpa pa Jacob, 11pa yeyiyanesh lhpa Lea: pa Gad “¡Uj ti tajulhey!”

12Lhpa Zilpa caaj peelh lhô'selh pa Jacob, 13lhechesh pa yeyiyanesh lhpa Lea: pa Aser “¡Uj ti c'us'in!” Nôqueesh napi nivacchey yit'eshyam jayu ti c'uusyam'in.

14Ve'lha pa nalhu pa Rubên ti yichey pa joot, pa t'ôplhu' ti yôquen'e pa trigo. Lhech yivan'e pava lhay lhey mandrágoras (vatactsôvoquey). Pa yicha'jey lhpa lhamimi Lea. C'oya ti yi'van lhpa Raquel pava lhay, pa yit'esha lhpa Lea:

—Istaa ca anjutyiy nav'elh nava vatactsôvoquey nava nichaaj na aôs.

15Taj pa yicuulh lhpa Lea:

—¿Lheclôjesh ti tiqu'in'am ti lhts'ônjat'e ja yich'acfa? ¡Nôqueesh lhen shta ca asjôclesh nava vatactsôvoquey tô'lha na yaôs!

16Ti tulh'in ti tôlhey pa joot pa Jacob, pa yichjuulh lhpa Lea pa yit'esha:

—Sht'ôjqu'ench'e jayu yiin, lhayaash ti c'avaclhit'ash ti jaycashayesh'a java vatactsôvoquey tô'lha na yaôs.

Pa lhech tulh yôjqu'enelhch'e pa Jacob lhpa Lea, 17lhechesh pa caaj peelh lhaôs, yamvatsham ve'lhanôjesh lhô'selh pa Jacob, lhayaash ti yipe'ya pa Dios pa t'alhjayash. 18Lhechesh pa yit'esha lhpa Lea: “Lhayaash pa Dios ti tsishayanesh, lhayaash ti jajutey na yich'acfa lha yicavoque, pa yeyiyanesh pa taôclaj Isacar”, (nôque yich'e': Chivancashayanesh).

19Lhpa Lea caaj peelh ve'lhayama lhô'selh pa Jacob, 20pa yeyiyanesh Zabulón: “Vatôclôjech”, pa Dios nijutyam na is lhôclôjqueyash. Nôqueesh ya'shesh jayu ti tsôclôjesh na yich'acfa, lhayaash ti ve'lhayama napi yicleselh.

21Pa yôjesh'esha'ne ti caaj lhpa lhôse lhpa Lea pa lhey Dina. 22Taj pa Dios yivo'ya lhcachi' lhpa Raquel, ti yipe'ya pa t'alhjayash pa yit'eshem ti caaj papi lhcles. 23C'oya ti caaj pa vatjutsa' lhaôs, pa yeyiyanesh Josê, (nôque yich'e' Napshin'e). “Pa Dios tsayjatesh na yivapenaj ti ampa ca yô'sa. 24Coostaja ca nivashanyam ca nicaaj peelhcha.

Pava sasshelhvatjulh pa Jacob shi' pa Labán

25Lhpa Raquel ti nivat'aj pa lhaôs Josê, pa Jacob yit'esha pa Labán:

—Asvashan ca japecley ja yicootsjat. 26Anjutyam napi yiclesh shi' napi yijayas, lhayaash ti apis ti jaycum'apeeam, pa asvashan ca jôc. Avaatsha natô'yish jô na lhjunash ti jaycum'am'in.

27Taj ti yicuulh pa Labán:

—Istaa ca amônlhaayijop. Jamey ti tsitô'yish'a pa Lhcaanvacle ti yit'eshyam pa is tôlh'eajop. 28Anfacyam pat'ajôjqu'e lhpa lhen asha' jashayan'am jayu.

29Lhechesh pa yit'esh pa Jacob:

—Avaatsha natô'ya jô ca lhjunash ti jaycum'am'in shi' ti janujumatsenesh nava aclôy. 30Lhayaash ti nich'a janam naaclojjam, vooy nôqueesh acloj nava aclôy. Tôlhesh'e ti janam, pa Lhcaanvacle yit'esh'am pa is; taj ti, ¿ta t'elhesh ca jatôlhesh'e ca jaycumyitam'in na yajôôjjam?

31Pa yit'esh pa Labán: ¿Ta t'ajôôj pa ca c'ashayanesh?

Pa yicuulh pa Jacob:

—Ya aj ca ashayanyam pa. Janujumatsenesh jayu shta nava tashinshtas ca acuumtajeshyijulh na jayeesh jayu: 32Istaa ca avashanyam ca jaclôvalhch'e lhacôm'a java tashinshtas, pa javenchat jayu java yacutsha'ne tashinshtas lhcles, shi' shta lhacôm'a java tashinshteyche lhcles c'ayôôysha'ne shi' java climclimshi. Pava lhech pa yits'ôt'eesh jayu. 33Pa nôque lhjunash ca cletajach'e ca anjôchitajyi ca avan pava caajyam. Ca niyijôtajaa pa yifanish'ash pa caaj jayu pava tashinshtayche ti nic'ayo'yasha'ne ti niclimclimishisha'ne. Pa caaj jayu shta pava tashinshtas niyacutasha'ne, pava lhech jaycutesh.

34Lhechesh pa yit'esh pa Labán:

—Tajulhey, jaycuumjulh ca lhteesh.

35Pa Labán tatshaesh pa nalhu ti vena yan'e lhacôm'a pava fusunjas vanisch'esha'ne shi' pava climclimshi, shi' lhacôm'a pava tashintaychey c'ayooysha'ne shi' pava climclimshi, shi' pava tiqu'in'esh ti clim shi' lhacôm'a pava tashinshtas yacutsha'ne, pa yijutem papi lhcles ca niclôvalh. 36Lhechesh pa yichey pava tashinshtas yiey pava yie' pa Jacob pa pu'jana pava nalhus t'ôtaayshi.

Lhan'e pa Jacob, lhetipa yiclôvalh pav'elh lhclôy pa Labán. 37Pa yit'ovôsch'e pava lhc'omjas lht'oy pava aacjuy: lhpa álamo, lhpa almendro shi' lhpa castaño, pa niclanch'e pa pacham pa t'ôj pa jaspa climclimshi. 38-39Lhechesh pa yan'e' c'oya pava lht'oy climclimshi yiey pa nash'een ti nachey'in ti yiyô'ey'in pa yinôôt. Pa lhech yiesh'een pava fusunjas ti vacactineshane'en pava ôcjeclôy yiey pan yan'e c'oya pava lht'oy climclimshi, pa lhech lhjunash pava lhcles vanisch'esha'ne, c'ayooysha'ne shi' pava climclimshi. 40Pa lhechesh pa Jacob ti yivenchatvatc'oya pava tashinshtas, pa yan'e t'ajuyish pava c'ayooysha'ne, pava vanisch'esha'ne shi' pava yacutsha'ne pava lhclôy pa Labán. Nôque lhjunash pa Jacob ti caaj pava lhclôy vena yan'ec'oya pava lhclôy pa Labán. 41Ti yivanesh'in pava yilhavunsha'ne ti vacactinshaneen pa yan'ec'oyaan pava yeclôy vanisch'esha'ne yiey pa yie' pa yinôôt. Pa yivanaan pava yeclôy ti vacactinshaneen. 42Vooy ti namtaj'in pava yinucôs, pa ninan'ec'oyaan pava vanisch'e yeclôy. Lhe'naa pava yinucôs ti yitsôt'ajesh pa Labán, pa vooy pava yilhavunsha'ne yitsôt'ajesh pa Jacob. 43Nôque lhjunash pa Jacob pa uj ti acôjjiin pa caaj pava acloj lhclôy tashinshtas. Caaj shta papi lhcavos, papi lhcavoque, pava camellos shi' pava cuvôyutas.