Search form

Génesis 30:16

16Ti tulh'in ti tôlhey pa joot pa Jacob, pa yichjuulh lhpa Lea pa yit'esha:

—Sht'ôjqu'ench'e jayu yiin, lhayaash ti c'avaclhit'ash ti jaycashayesh'a java vatactsôvoquey tô'lha na yaôs.

Pa lhech tulh yôjqu'enelhch'e pa Jacob lhpa Lea,