Search form

Génesis 30:36

36Lhechesh pa yichey pava tashinshtas yiey pava yie' pa Jacob pa pu'jana pava nalhus t'ôtaayshi.

Lhan'e pa Jacob, lhetipa yiclôvalh pav'elh lhclôy pa Labán.