Search form

Génesis 32:17

17Papi vatjutsa' ti yichenesh pa yiyôjiesha:

—Ca avantaj ja checla' Esaú, ca naniy'ôstajeshelh pan yie' ti anvacleeshelh, pan lhôqueelhshi, pan lhclôyesh nava lhcha'jelh,