Search form

Génesis 32:25

25Taj ti c'oya pa nivacle ti yitô'ya ti ninash'apee pa Jacob, pa yiclôn'e lhch'ito' pa yichjuuc pa lhch'ito' pa Jacob ti jôjjeclay yishanelh pa lhech.