Search form

Génesis 35:18

18Taj ti lhavaatsha palha vaf jayu pa vôntôyitey ti yit'esh pa taôvclaj lhey Benoni, (nôque yich'e': na Vataôs Lht'ôôyte). Vooy pa lhtata lhqueyesh Benjamín, (nôque yich'e': na Vataôs Vancashamitjat).