Search form

Génesis 36:24

24Papi lhcles pa Zibeón pa Aja shi' pa Aná. Pa Aná lhech lhavaatsha yi'van pa yinôôt yalhatôlhch'een yiey pa am'e pa'na, lhechesh ti yiclôvalh pava cuvôyutas lhclôy pa lhtata Zibeón.