Search form

Génesis 37:29

29C'oya ti vapecley pa Rubên lhpa tinjôque' pa ninvanch'e pa Josê pa lhech'e. Lhechesh pa yic'asteshlhtapee lhpa t'uyjatshi yich'e' ti aôytejem.