Search form

Génesis 37:7

7Janjujôm ti shnôvelhshi lhôn pa vatcac'ovat. Ti sht'ôcfashaamsha'ne lhôn pa trigo. Pa yalhatajesh lhôn ti vantsemaaj pava tsitsôt'ajesh, lhan'e lhôn pava natsôt'ajeshelh pa t'afaych'e lhavôôj lhôn pa tsitsôt'ajesh pa tanjuyshichamch'e lhôn.