Search form

Génesis 37:8

8Lhechesh pa yicuulh papi lhcheclavot:

—¿Yich'e' côque ti c'anvacleeshelh jayu, pa lhascumjatelh jayu?

Pa uj ti yicônitshi tôlh'ejop pa lhtsamaat pa lhjunash ti nifaclem.