Search form

Génesis 38:12

12Acloj pava nalhus ti t'ônshi' pa vaf lhpa lhch'acfa pa Judá, lhca lhôse pa Súa. Meelh ti vô'mesh ti yitacshin'in pa Judá, pa yichey pa yitsaat Timnat, pan yie' papin yivoc'ajatemsha'ne pava lhclôy tashinshtas, shi' pa lhc'utsfa Hira adulamita pa yôôychi.