Search form

Génesis 38:24

24Nôjeshch'e pava pu'jana jive'clas pa caaj papi nacheshey ti yit'esha pa Judá:

—Lhja Tamar, ash'aa, yôjqu'enelhch'esha'neen pap'elh nivacle, pa yamjeyshi ti yitumjat.

—¡Ayjatelh'e ca alhônelhsham! —tônesh'in pa Judá.