Search form

Génesis 38:28

28Pan t'aplhua ti nivat'aj, pa ve'lha papu lhech pa t'ajayeshfach'ee pa t'ituuc. Pa lhechesh lhpan yiclôvalhesh pa yôcfeesh pa isash yuc pa t'ituuc pa yit'esh: “Nôque tanôyinfach'ee.”